Over de Dorpsraad…

 

Stichting Dorpsraad Oostkapelle is opgericht op 7 oktober 1998.

De stichting is onafhankelijk. Zij heeft geen bindingen met godsdienstige stromingen of politieke partijen. De dorpsraad wil het woon- en leefklimaat in kern de Oostkapelle bevorderen door stimulering van samenwerking van en tussen bewoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De dorpsraad vertegenwoordigt de kern bij overheid, semi-overheid en maatschappelijke instellingen. De dorpsraad heeft regelmatig overleg met de kernwethouder. De raad neemt ook deel aan het gemeentelijk vooroverleg over beleidszaken en inspraakprocedures.

Op grond van de ‘Overleg- en bijdrageregeling van Gemeente Veere´ ontvangt de dorpsraad jaarlijks een vergoeding voor vergader- en organisatiekosten. Deze bijdrage is gerelateerd aan het aantal inwoners.

De dorpsraad bestaat uit maximaal negen inwoners van Oostkapelle. De leden werken op vrijwillige basis mee aan belangenbehartiging voor Oostkapelle. Om de dorpsbelangen zo goed mogelijk te behartigen heeft de raad een taakverdeling met aandachtsvelden. 

Minimaal viermaal per jaar is er een openbare vergadering in Sport- & Cultuurcentrum ‘De Halve Maan’ waarin de actuele onderwerpen worden besproken.

Deze data zullen via diverse communicatiekanalen worden aangekondigd.

Samenstelling Dorpsraad
Marion van StiphoutVoorzitter
Joran LooijSecretaris
Jan Santegoeds a.i.Penningmeester
Marga JobseLid
Anneriek de ZwartLid
Sander VaderLid
Esther WisseLid
Andrea MoensLid

Postadres: Molenweg 15,  4356 AA  Oostkapelle

U kunt de dorpsraad contacteren via:       contact@dorpsraadoostkapelle.nl

Jaarrekening 2017

STATUTEN