Verslag Dorpsvergadering

woensdag 12 september 2018

 

Aanwezig: namens de Dorpsraad: Jaap Keijmel (voorzitter), Jan Santegoeds (penningmeester), Cari Geuze, Anita van Keulen, Aneriek de Zwart (leden), George Joosten (secretaris), Bert van Halderen (kernwethouder), Harry Louwerse en Leny van der Ende (sprekers), twee vertegenwoordigers van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) en ongeveer 40 à 45 belangstellende bewoners.

 

Opening : De voorzitter heet iedereen welkom en geeft meteen het woord aan Harry Louwerse en Leny van den Ende, die namens de gemeente het pilot-programma “Minder restafval en meer hergebruik van ons afval” voor Oostkapelle presenteren dat op 16 oktober van start zal gaan en 36 weken zal duren. Bijna tegelijkertijd gaan in andere kernen ‘pilots’ van start met een verschillende invulling. De resultaten van deze pilots zullen in 2019 worden samengevat en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het gaat in eerste instantie om restafval dat bedoeld is voor de ‘grijze bak’. Werd er in 2017 ongeveer 214 kg afval per inwoner per jaar geproduceerd, het is de bedoeling om te komen tot 100 kg p.p. p.j. in 2020. Het gaat niet alleen om vermindering maar ook om betere scheiding van papier, plastic, glas en tuinafval (GFT) etc. dus ter verbetering van hergebruik (recycling). Echt restafval is afval dat niet kan worden hergebruikt.

 1. De pilot betreft alléén de bewoners binnen de bebouwde kom. Alle inwoners ontvangen binnenkort een schriftelijke uitleg over het programma. Een vermindering van het aanleveren van 2x naar 1x per maand zal gedurende de pilot beloond worden met € 3,- per keer dat via de aanslag zal worden verrekend.

Na beantwoording van veel vragen stelt peilt Harry Louwerse door handopsteken wie van de aanwezigen aan de pilot mee wil werken. Vele handen gaan omhoog en bij de vraag wie NIET mee wil werken geen een!

Hij neemt tevens de gelegenheid om alle bewoners te vragen voor plastic de drie ondergrondse ‘perscontainers’ te gebruiken omdat ze veel minder gauw vol zijn.

 

PAUZE.

 

Lopende zaken:

 • Bert van Halderen stelt zich in enkele woorden voor . Samen met de kernambtenaar ( Jan Muizelaar) en de buitengewone opsporingsambttenaar (Mario van Doeselaar) houdt hij de vinger aan de pols in Oostkapelle o.a. door zo vaak als mogelijk is aanwezig te zijn bij deze openbare vergadering van de dorpsraad en een daaraan voorafgaand gesprek met leden van de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Hij is ook kernwethouder van Vrouwenpolder en Gapinge, maar niet van zijn ‘eigen’ kern Serooskerke.
 • ’t Huys te Oostcapelle. Jan Santegoeds licht de stand van zaken toe m.b.t. het vroegere Knotwilgterrein, waarvoor bouwbedrijf “De Delta” werkt aan de plannen die eerder door de Dorpsraad mede zijn ontwikkeld en door de gemeente met een ‘kavelpaspoort’ werden aanbesteed. Op dit moment is er weinig ander nieuws dan hetgeen bij de presentatie door De Delta in juni. Wel staat nu inmiddels vast hoe de riolering van de betroffen woningen aan de Torenstraat zal liggen en dat twijfel is weggenomen over een openbaar ‘schelpenpad’ dat achter de huizen om, een nieuwe verbinding zal vormen tussen de Torenstraat en de rest van d schelpenpaden.
 • Herinrichting van de Dorpsstraat. De werkzaamheden van de eerste fase (winterperiode 2018-2019) van de Kerkering > Noordstraat zullen op 5 november van start gaan, maar niet nadat alle inwoners zijn geïnformeerd over de omleidingsroutes die tot omstreeks Pasen zullen gelden.
 • De multifunctionele accommodatie (MFA) in het kader van de gemeentelijke plannen m.b.t. het gemeentelijk vastgoed. (scholen, sporthal, sportaccommodaties, kinderopvang etc.). Omdat het ernaar uitziet dat de kosten van de plannen in de verschillende kernen het beschikbare budget verre zou overschrijden, heeft het nieuwe college van B&W het zo voortvarend begonnen project tijdelijk stilgelegd. Via de ingestelde stuurgroep heeft de Dorpsraad verschillende voorstellen gedaan om tenminste wat Oostkapelle betreft, binnen de budgettaire kaders te blijven.
 • Dorpsplan 2030. De dorpsraad werkt aan een aanvraag bij gemeentelijke ‘Reserve Leefbaarheid’ voor een bijdrage aan een professionele revisie/update van het bestaande plan dat in 2013 tot stand kwam en waaraan vele bewoners een bijdrage leverden. Het Dorpsplan 2030 is tot nu toe een voortdurende gids voor de Dorpsraad.
 • Dorpsraad verkiezingen vallen statutair samen met de statenverkiezingen; dus voorjaar 2019. Omdat 5 leden van de huidige raad van 9 leden hebben gemeld zich, na een of meerdere termijnen van 4 jaar, niet herkiesbaar te kunnen/willen stellen roepen wij nu al bewoners op zich kandidaat te stellen. Dit om de overgang naar een vernieuwde raad zo goed mogelijk te laten verlopen. Kandidaten kunnen ieder lid van de huidige raad benaderen voor meer informatie.

Rondvraag:

 • De heer Axel Boey presenteert na uitvoerige consultatie een nieuwe Oostkapelse vlag (van goede kwaliteit) die hij bij grotere belangstelling voor €20,- >>> €14,- zou kunnen leveren. (adres Molenweg 12).
 • Of in de geplande MFA plaats zal zijn voor een ruimte voor ouderencontact kan nu niet worden beantwoord.
 • Vanuit de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle (WDO) wordt aandacht gevraagd voor de “Nacht van de Nacht” op 10-oktober en andere activiteiten in dit kader. De voortrekkers van het Zeeuws Energie Akkoord, de dorpen         ’s-Heer Hendrikskinderen, Baarland en Oostkapelle, met als doel het bereiken van een energie neutraal dorp in 2045, werken aan een ‘digitale menukaart’ die voor iedereen een steun kan zijn om dit doel te bereiken. Bij het Zeeuws Energie Akkoord zijn veel instanties betrokken. Er worden ambassadeurs voor deze doelstelling gezocht. (contact: Martha Swedts de Swart)
 • In het kader van het Astronomie project deelt Klaas Jobse mee dat er een geheimzinnige zwarte bestelbus ‘donkerte metingen’ gaat uitvoeren in en rond Oostkapelle. Men hoeft voor deze activiteiten niet bang te zijn!

 

Datum volgende vergadering:   12 december 2018.

 

George Joosten, secretaris