Verslag Dorpsvergadering

woensdag 13 september-2017

Aanwezig: Namens de Dorpsraad: Jaap Keijmel (voorzitter), Jan Santegoeds (penningmeester), Cari Geuze, Klaas Moelker, George Joosten (secretaris) en kernwethouder Chris Maas.
Afgezien van de inleiders: ca. 35 belangstellenden.
Afwezig: Sander Vader, Wim van Maanen en Anita van Keulen.

1. Opening: Jaap Keijmel opent de vergadering en verwelkomt de kernwethouder en de beide inleiders Erik van den Bergen (civiel ingenieur) en Shiona Vierbergen (projectleider). Bovendien memoreert hij de grote belangstelling voor en deelname van kinderen en volwassenen op de recente Oostkapelse dag en het feit dat Oostkapelle opnieuw is gekozen als het Schoonste Strand van 2017.

2. Vervolg Herinrichting Dorpsstraat.
Erik van de Bergen presenteerde met beelden vele voorbeelden van renovaties en ‘herinrichting van de openbare ruimte’ waar zijn bedrijf (“InfraDEM”) in de afgelopen jaren bij betrokken was. Hij maakte duidelijk dat op dit moment nog geen uitgewerkt plan getoond kan worden hoe de Noordweg, de Dorpsstraat èn de kerkring er zullen gaan uitzien. De nutsbedrijven willen de gelegenheid gebruiken alles te vervangen wat er onder de Dorpsstraat ligt! Dit zal zeker betekenen dat de grote oude iepen gerooid zullen worden omdat hun wortels teveel te lijden zullen hebben. Het wordt een 30 km gebied met overal rechts voorrang en dus ‘autoluw’. De rijrichting zal niet worden veranderd. Vanwege de omvang van dit project zal het twee winterseizoenen kosten het project af te ronden! Hij vond het zeer belangrijk dat een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Ondernemersvereniging ONO, de Dorpsraad en een aantal ‘aanwonenden’ vanaf het begin al betrokken is bij de planning. Hij beantwoordde algemene vragen vanuit de zaal, maar op specifieke vragen kon hij in deze fase niet ingaan. Hij beargumenteerde wel bijvoorbeeld de duurzaamheid van gebakken stenen als bestrating in vergelijking met beton en asfalt en dat dat geen probleem voor gehandicapten hoeft te zijn.
De rotonde zal dit jaar nog aangelegd worden en de firma Heijmans heeft al info gegeven.

3. De voortgang m.b.t. het Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed.
Shiona Vierbergen als projectmanager voor Oostkapelle memoreerde snel de geschiedenis van de plannen vanaf het raadsbesluit, de keuze van 4 kernen met een hoge prioriteit, de gekozen thema’s, het voorbereidingskrediet van 2 miljoen Euro en de planningshorizon. De werkzaamheden zouden in 2019 moeten kunnen beginnen en in 2020 zijn afgerond wat de eerste 4 kernen betreft! Het gaat in het bijzonder om duurzaamheid te vergroten, energie-neutraal als dat kan en aardgasvrij voor zover het nieuwbouw betreft. Centraal staan de sporthal ‘de Halve Maan’, de twee lagere scholen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang, die mogelijk samen met zorgvoorzieningen in één gebouwencomplex zullen worden samengebracht. Dit alles in direct en voortdurend overleg met betrokken partijen en passend binnen de bestaande openbare ruimte. Wat is er al gebeurd?:
1. Er heeft een bouwkundige ‘quickscan’ plaatsgevonden van ‘de Halve Maan’ met als uitslag dat het uit 1975 daterende en in 1995 gerenoveerde gebouw in goede bouwkundige conditie verkeert maar er ‘verouderd’ uitziet, het hoeft dus niet gesloopt te worden.
2. Er is een ‘visuele inspectie’ verricht van alle apparatuur; conclusie voldoet nog wel aan de huidige eisen maar niet meer aan de toekomstige wat betreft duurzaamheid en onderhoudskosten.
3. Er is overleg geweest met alle direct betrokkenen. Van belang is te vermelden dat de huidige Eben Haëzer school geen gemeentelijk vastgoed is, maar dat het bestuur volledig akkoord is met het onderbrengen van de school in één gebouw samen met de andere school en de andere voorzieningen voor kinderen.
4. De startbijeenkomst op 10 juli, met een relatief kleine groep betrokkenen, heeft als resultaat gehad dat de opzet van de dialoog met de dorpsbewoners en het hele proces van de uitvoering op twee ‘striptekeningen’ inzichtelijk is gemaakt die te zien zijn op de website van de gemeente onder <vastgoed>.
5. Er is een stuurgroep in wording bestaande uit: de schoolbesturen, Sportdorp Oostkapelle en de Dorpsraad. Chris Maas heeft als kernwethouder daarin zitting. Andere partijen die in de stuurgroep zitting zouden willen nemen worden uitgenodigd zich te melden.
6. Een programma-van-eisen (PVE) is nog niet tor stand gekomen; wel is een werkbezoek gepland aan een vergelijkbaar reeds bestaand project in Kapelle waaraan ook een zorgcentrum verbonden is. Hiermee kunnen ervaringen worden uitgewisseld.
7. Een overleg is gepland met de Stichting Beheer Eben Haëser als eigenaar van het schoolgebouw.
8. Er wordt een ‘ruimtelijke verkenning’ gedaan waarbij ‘groot gedacht’ mag worden over hoe e.e.a. in het dorp zou moeten passen.
9. Er staat een brede info bijeenkomst gepland, waar met name omwonenden kunnen reageren op de geplande veranderingen en op wat dat voor hun betekent. Op vragen hoeveel het allemaal gaat kosten wat investering en gebruikskosten betreft en of huurkosten van accommodaties omhoog zullen gaan, kon Shiona Vierbergen nog geen antwoord geven.

4. Lopende zaken.

  • De Knotwilgterreinplannen zullen worden aanbesteed en de definitieve gunning is gepland op 27 december. Er blijkt al belangstelling van 9 partijen.
  • Na de herfstvakantie wordt de strandovergang van de Duinweg geasfalteerd. De proef met een nieuw toilet gebouw loopt door tot half oktober op de parkeerplaats.
  • Er is nog overleg over het begin van de werkzaamheden aan de Noordweg rotonde; 23-10 of na de herfstvakantie op 6-11. Maar er is veel tijdnodig voor het omleggen van de kabels etc. De drempel in de Noordweg zal in ieder geval vervangen worden.
  • Sportdorp Oostkapelle. Na de 0-meting bij 300 mensen hebben tot nu toe al 100 mensen op de behoeftepeiling gereageerd. HZ studenten zullen bij toeristen een 0-meting gaan doen over hun wensen m.b.t. verschillende vormen van sport.
  • Vanuit de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle (WDO): Han de Kam meldt dat de projectgroep ‘Halve Maanstraat’ is gestopt na het bereiken van het doel. Een nieuwe “projectgroep verduurzamen gebouwen Oostkapelle’ (PVGO) is al gestart die 5 wijken heeft gekozen waarin een “voorbeeldhuis” wordt gekozen. Op 28-9 ontvangen eigenaren in deze wijken brief om zich aan te melden; e.e.a. in samenwerking met de gemeente. Een tweede folder informeert over het werkplan 2017 en de ‘Duurzaamheidsweken 30 september tot 28 oktober, waarbinnen op 30-9 op camping ‘Ons Buiten’ de dag “Puur Oôskappel; 8-10 Scheppingszondag van PKN; 10-10 de ‘Dag van de Duurzaamheid’ en 28-10 de ‘Nacht van de Nacht’. Meer Info op www.dorpsraadoostkapelle.nl; w.facebook.com/duurzaamoostkapelle;
  • Het beleidsplan ‘donkerte’ stelt duidelijk dat in de Mantelinge geen orientatieverlichting mag komen. Tegen reflecteer-stroken is daar geen bezwaar.
  •  2-10: Kort oriëntatie-bezoek Commissaris van de Koning, de heer Polman.

5. Rondvraag

Er wordt aandacht gevraagd voor de mogelijke gevaren van “Electrosmog” en SBB werkt weer mee aan een midwinter boomtrek evenement van Stichting Werkend Trekpaard.

6.Sluiting. Dank aan alle inleiders en belangstellende bewoners.

Datum volgende Openbare Dorpsraad vergadering: woensdag 13 december 2017.

George P.A. Joosten
Secretaris