Verslag Dorpsvergadering

woensdag 28 maart 2018

Aanwezig: Namens de Dorpsraad: Jaap Keijmel (voorzitter), Jan Santegoeds (penningmeester), Cari Geuze, Marga Jobse, Anita van Keulen, Klaas Moelker, George Joosten (secretaris) en kernwethouder Chris Maas. Afgezien van de inleiders: ca. 65 bewoners. Afwezig: Sander Vader.

Opening: Jaap Keijmel opent de vergadering en spreekt zijn voldoening uit over de zeer grote opkomst en geeft meteen het woord aan de eerste inleider.

 

1. Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed.

– Shiona Vierbergen licht als projectleider even kort de stand van de organisatie sinds 2016 toe: een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van direct betrokkenen (gemeente, scholen, sportaccommodaties, stichting Welzijn) begeleid nu in 2018 het proces op hoofdlijnen en heeft daartoe werkgroepen ingesteld en een projectgroep, om een analyse te maken van de kansen die deze verduurzamingsopdracht biedt. Bijvoorbeeld het idee van een fusie tussen de voetbalclubs Oostkapelle en Domburg, het ‘inleveren’ van een van de twee voetbalvelden voor één kunstgras voetbalveld en de plannen van de tennisvereniging voor de aanleg van 2 ‘padel’ banen (een spel tussen tennis en squash). Misschien één multifunctionele accommodatie (MFA) ?

N.a.v. een visie-document van de Dorpsraad heeft de gemeente een bureau opdracht gegeven tot een “Ruimtelijke Verkenning” van de mogelijkheden die het dorp biedt om de verschillende objecten te (her)groeperen en desgewenst te verplaatsen. Op 19 april komen de werkgroepen bij elkaar voor overleg. Op 7 mei krijgen alle betrokkenen in het openbaar informatie over de resultaten van dat overleg, zodat op 4 juli de Gemeenteraad hierover kan besluiten. Er is een ‘online nieuwspagina’ in voorbereiding waarvoor iedereen zich via een formulier kan aanmelden.

–  Esther Nous, stedenbouwkundige van het bureau, licht de uitgangspunten van zo’n “Ruimtelijke Verkenning” toe aan de hand van historische (1915, 1972 en 2017) kaarten van Oostkapelle met o.a. natuurgebieden, buitenplaatsen (b.v. het Huys te Oostcapelle op het Knotwilg terrein) sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen. Op een ‘analysekaart’ worden drie mogelijkheden van een her-locatie van de objecten toegelicht. Drie werkgroepen (sport, onderwijs, welzijn/cultuur) zijn aan het werk de kansen en (on)mogelijkheden (o.a. eigendomsrechten, vrijkomende grond?) te onderzoeken.

 

2. Invulling Knotwilgterrein.

Uitgaande van “Dorpsplan 2013” is de Dorpsraad al heel vroeg betrokken geweest bij de uiteindelijke totstandkoming (2017) van een zogenaamd ‘kaderpaspoort’, waarin de Gemeente de voorwaarden vastlegt waaraan bij de publieke aanbesteding van het terrein door inschrijvers moet worden voldaan. Jan Santegoeds en Anita van Keulen waren vanuit de Dorpsraad – onder geheimhouding – mede betrokken bij de selectie van de inschrijvingen. Met voldoening over de uiteindelijke keuze vertoont Jan enkele PP-plaatjes van het schetsontwerp, gemaakt in opdracht van het bedrijf “De Delta” uit Middelburg. Deze afbeeldingen zijn ook op de website van de dorpsraad te raadplegen.

Het gaat om een gebouw met een vloeroppervlak van 21 x 15 m  en 4 verdiepingen, waarvan de hoogste onder de kap, met een totale hoogte van ± 14 m. E.e.a. lijkend op het ‘Huys te Oostcapelle’ uit de Franse tijd (± 1795 -1815) van de familie Steengracht. Ruimte voor 8 appartementen met een vloeroppervlak van ± 130-140 m2. Er is een bijgebouw geprojecteerd in de vorm van een Zeeuwse schuur. Als alle voorbereidingen vlot verlopen zou in de november de verkoop kunnen beginnen en de oplevering in 2020 kunnen zijn.

De vertoonde plaatjes, met name wat betreft de omgeving met vijver en park (speelplaats) mogen nog niet als ‘ontwerp’ worden beschouwd!).

 

3. Verduurzaming woningen in Oostkapelle.

Helène Kouwenhoven en Izak Bebelaar doen verslag van de activiteiten van de werkgroep sinds de succesvolle openbare presentatie in de Halve Maan op 22 januari. De projectgroep gaat stoppen. Helène kondigt een nieuwe werkgroep aan die het onderwerp “Electro-stress” bij de kop wil pakken, en zij roept hiertoe nieuwe leden op zich aan te melden. Izak Bebelaar vertelt over de resultaten van het onderzoek met een ‘warmtecamera’ bij 70 inwoners die zich hiervoor hadden aangemeld: “wat blijken de meeste huizen toch slecht geventileerd” en hij noemt de zinvolheid van een bezoek aan ‘De Woonwinkel’ in Rotterdam voor iedereen die zich wil orienteren over alle moderne producten en installaties van alle beschikbare merken op dit terrein. Hij wijst op de website “Duurzaam Bouwloket” als concrete en praktische informatie bron.

4. Rondvraag en afsluiting.

– De voorzitter noemt het afsluiten van het Zeeuws energie akkoord tussen drie dorpen:  samenwerking tussen Baarland, ’s-Heerhendrikskinderen en Oostkapelle bij de ontwikkeling van een ‘digitale menu kaart’ met een pilotstudie via een 4-traps raket vanaf september. Over de al dan niet democratische totstandkoming van dit akkoord valt volgens een van aanwezigen te twisten.

–  Anita, Cari en Martha Swedts de Swart kondigen een andere ‘pilot’ aan over vermindering van het restafval.

– Half mei komt er een infoavond over de herinrichting van de Dorpsstraat onder leiding van de projectleider, Erik van den Bergen.

–  Op 23 juni zal in de gerenoveerde Dorpskerk een concert gegeven worden onder de titel Jazz by the Sea.

 

5. De volgende openbare vergadering

van de Dorpsraad zal zijn op woensdag 13 juni 2018 op dezelfde plaats en tijd als deze. Hiermee sluit de voorzitter de vergaring af met de uitnodiging aan de bar nog iets te drinken en na te praten over deze nog nooit zo druk bezochte dorpsvergadering.

 

George Joosten                                                                                                    29 maart 2018

secretaris