Verslag van de Dorpsvergadering op 15-03-2019

 

Aanwezig: ca. 45 belangstellenden waaronder de dorpsraadleden Jaap Keijmel (voorzitter), Jan Santegoeds (penningmeester), Cari Geuze, Anita van Keulen,  Marga Jobse, Klaas Moelker, Sander Vader en Anneriek de Zwart en ook kernwethouder Bert van Halderen.

De bebouwing van het Knotwilgterrein.

Vanwege een misverstand over de tijd van de vergadering is de vertegenwoordiger van bouwbedrijf “De Delta” niet aanwezig, de voorzitter presenteert via powerpoint een overzicht van de stand van zaken rond het Knotwilgterrein.

Alle vooronderzoeken zijn afgerond, maar vanwege nieuwe mogelijkheden en inzichten m.b.t. de duurzaamheid is er nog geen indicatieve prijs van de 8 (of 7 indien gekozen wordt voor een penthouse op de bovenste verdieping) appartementen beschikbaar. Er is ook nog geen makelaar. Er is een lijst van 29 geïnteresseerde kopers. De start van de verkoop en van de bouwvoorbereiding is van maart naar april/mei verschoven. “Huis te Oostkapelle” is de voorlopige naam van het project. Enkele schetsen tonen de voor en achterzijde van het huis en het geplande voorterrein met parkeerplekken. Veel nieuws is er dus niet.

===========

De herinrichting van de Dorpsstraat

Erik van den Bergen als projectleider is verheugd over de voorspoedige voortgang o.a. door het goede weer. De oplevering zal  op 12 april kunnen zijn. Als de archeologie geen problemen oplevert zal ook de vernieuwing van het riool van de Waterstraat en dus ook de ’kerkering’ nog voor het begin van het toeristenseizoen gereed kunnen zijn! Het gaat nu nog om het afronden van het bestratingswerk en plaatsen van enkele bomen, de decoraties in het wegdek, bankjes en fietsenrekken – dit alles in overleg met de dorpsraad en de ondernemersvereniging .

De projectleiding zal kijken naar de uit de vergadering komende opmerkingen over het lastige (te nauw en de ‘hoekig’ oversteken voor fietsers vanuit en naar de Oude Domburgseweg bij de nieuwe bushalte aan de kant van de brandweer.

De misverstanden over de niet tot Oostkapelle behorende decoraties, refererend aan 2 buitenplaatsen die niet tot Oostkapelle behoren, worden betreurd en het overleg over een correctie met de wethouder heeft geen resultaat opgeleverd. E.e.a.is het gevolg van gebruik van slechts de helft van de ‘kaart van Hattinga’ en de dorpsraad heeft niet op de kans op deze vergissing gewezen toen daar tijd en mogelijkheid voor was.

===========

 

Actuele onderwerpen waarbij de Dorpsraad betrokken is.

 

  • De Dorpsraad verkiezingen die samenvallen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart behoeven niet te worden gehouden als er minder dan 6 kandidaten zich aanmelden. 6 van de 9 leden hebben zich na het beëindigen van hun termijn om zeer uiteenlopende redenen niet herkiesbaar gesteld. Marga Jobse, Anneriek de Zwart zijn herkiesbaar. Een uitnodigende flyer is verspreid om nieuwe kandidaten te werven. Tot nu toe 2 kandidaten zich definitief aangemeld.
  • Mountainbike routes op Walcheren en door Oostkapelle. Indien er een definitieve route door Oostkapelle bekend is, is de Mountainbikevereniging (MTB) bereid en presentatie te geven op een van de volgende openbare vergaderingen.
  • In het “Zeeuwse Energie Akkoord” dat in 2017 gesloten werd, werken ENDURIS, IMPULS Zeeland, De Provincie en de vereniging van Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen samen om te komen tot een energie neutraal Zeeland in 2045! Vijf dorpen, waaronder Baarland, ‘s-Heer Hendrikskinderen en Oostkapelle, zijn als voorhoede gekozen voor een ‘pilot’ via het nu beschikbare ‘digitale platform’ met de titel “Energiek Zeeland”, dat gefinancierd wordt door de Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland. Een flyer daarover is huis-aan-huis verspreid. Iedere huisbezitter kan zich daarvoor aanmelden en krijgt op basis van het type woning een tot 5% betrouwbare schatting van de kosten van de noodzakelijke aanpassingen, plus een keuze tussen mogelijke uitvoerders ervan (voor die prijs!). Per dorp komen 10 woningen in aanmerking Aanmelding vóór 21 maart a.s., ook collectieve aanmelding is mogelijk, via koens@marsaki.nl Bovendien wordt er gezocht naar “Ambassadeurs” met ervaring in deze materie. Aanmelding voor 21 maart as. is mogelijk via mernst@zmf.nl .
  • De LGWO is samen met de ondernemersvereniging (ONO) aan een update van de plattegrond van Oostkapelle met daarop de wandelingen met een toelichting ervan in het Nederlands, Duits, Engels en nu ook Frans. In 2018 werden 20.000 exemplaren van de vorige editie meegegeven!
  • De pilot in de dorpskern m.b.t. de hoeveelheid restafval die liep van oktober tot februari heeft opgeleverd dat de hoeveelheid per huishouden is verminderd van 145kg naar 100kg. Waar die 45kg dan wel naar toe is gegaan is niet helemaal duidelijk.
  • Wat betreft hun aanvraag uit de leefbaarheidsreserve ter verbetering van de biodiversiteit en de klimaatadaptatie zijn Cari Geuze en Anita van Keulen teleurgesteld over de intrekking van de aanvankelijke toezegging. Kernwethouder  Kernwethouder Bert van Halderen noemt het ‘een goed initiatief’ maar kan niet meer zeggen dan dat verder overleg nodig is over financiering ‘uit  andere bronnen’. Hiermee lijkt het onderwerp op de lange baan te worden geschoven zoals de huidige regeringscoalitie dat met deze onderwerpen doet.
  • Met betrekking tot de stilstand over de plannen m.b.t. ‘het maatschappelijk vastgoed’ en de opzet van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Oostkapelle, waarin de scholen, de kinderopvang, de sportaccommodaties en o.a. ook de Halve Maan, zouden worden samengebracht is – naar aanleiding van een artikel over dit onderwerp in de PZC – door de dorpsraad en de deelnemers aan de stuurgroep een brief aan B&W opgesteld die aandacht vraagt voor de onjuistheden in die berichtgeving. Er wordt met nadruk gewezen op de enorme inzet en tijd die vrijwilligers aan het project hebben besteed en nu ongebruikt ter zijde lijkt te worden geschoven.

 

Rondvraag.

  • Arjan Maljaars als terugtredend voorzitter van ONO, dankt de dorpsraad voor de goede en plezierige samenwerking,
  • Wanneer worden de (tijdelijke) korte drempels weggehaald van de Randduinweg? Het meest logische antwoord lijkt: ‘pas als iedereen zich aan de geldende snelheidsbeperking houdt’.


Volgende vergadering: woensdag 12 juni 2019

George Joosten

Secretaris

16 maart 2019